Asystent międzykulturowy

Jednym ze skutków wojny w Ukrainie jest wzrost liczby uczniów z ukraińskich rodzin tzw. migrantów przymusowych w polskich szkołach.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci, które przybyły do ​​Polski po 24 lutego 2022 r., ponieważ to właśnie one mogą najbardziej potrzebować pomocy w sferze przystosowania społecznego, wsparcia psychologicznego itp.

W tym celu dyrektor Naszej Szkoły zatrudnił asystenta międzykulturowego. Do jego obowiązków należy m.in.:

 • diagnoza problemów dzieci migranckich w szkole;
 • pomoc dzieciom migrantów w adaptacji i integracji do nowego środowiska;
 • pomoc w nawiązaniu komunikacji między dzieckiem i jego rodziną a personelem szkoły ;
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, związanych z różnicami kulturowymi, religijnymi i innymi;
 • informowanie kadry pedagogicznej szkoły o wpływie przymusowej migracji na zachowanie dziecka w szkole;
 • współpraca z organizacjami, które mogą być pomocnymi w rozwiązywaniu problemów dzieci z rodzin przymusowych migrantów.

Одним із наслідків війни в Україні є збільшення кількості учнів із українських родин так званих вимушених мігрантів. Дітям, які приїхали в Польщу після 24 лютого 2022 року, потрібно приділяти  особливу увагу, оскільки вони можуть потребувати допомоги в питаннях соціальної, психологічній адаптації тощо.

З цією метою в школі введено посаду «asystent międzykulturowy», в обов’язках якого з поміж іншого входить і наступне:

 • діагностика проблем дітей мігрантів в школі;
 • допомога дітям мігрантів в адаптації та інтеграції до нового соціального оточення;
 • допомога у налагодженні комунікації  дитини та  її родини з працівниками школи
 • допомога у вирішенні конфліктів, пов’язаних з  культурними, релігійними та іншими відмінностями/особливостями;
 • інформування педагогічного колективу школи про вплив вимушеної міграції на поведінку дитини в школі;
 •  співпраця з організаціями, які можуть бути корисними при вирішенні проблем дітей з родин вимушених мігрантів. 

Kontakt: