Wspaniały Ósmoklasista

1) począwszy od roku szkolnego 2018/2019 wprowadza się konkurs WSPANIAŁY ÓSMOKLASISTA, który ma na celu wyłonienie i uhonorowanie najlepszych oraz wszechstronnie uzdolnionych uczniów kończących naukę w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu,
2) warunki ubiegania się ucznia o tytuł i statuetkę Wspaniałego Ósmoklasisty:
a) co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania w klasie ósmej i siódmej, a także nie niższa niż ocena dobra w klasach niższych;
b) wykazanie przez kandydatów podejmowanych działań na rzecz społeczności szkolnej, m.in. udział w konkursach, zawodach;
c) promowanie swojej pasji na terenie szkoły (dotyczy każdej dziedziny konkursu;
np.: zorganizowanie warsztatów, wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, przygotowanie i przeprowadzenie lekcji tańca, zajęć fakultatywnych, włączenie się w prace wolontariatu sportowego, informowanie o zawodach i wydarzeniach sportowych, itp.),
7) uczniowie klas ósmych samodzielnie zgłaszają swoją kandydaturę do konkursu poprzez złożenie stosownego wniosku (ZAŁĄCZNIK NR 2) w wymienionych poniżej kategoriach, zgodnie z harmonogramem przygotowanym na dany rok szkolny (ZAŁĄCZNIK NR 6):
a) przedmioty matematyczne
b) przedmioty przyrodnicze
c) przedmioty humanistyczne
d) języki obce
e) osiągnięcia artystyczne
f) osiągnięcia sportowe
g) działalność samorządowa
h) działalność charytatywna.

8) wyboru kategorii konkursu dokonuje uczeń/wnioskodawca, wpisując ją na formularzu wniosku. Uczeń ma możliwość zgłoszenia swojej kandydatury tylko w jednej kategorii. Zgłoszenie wymaga złożenia, udokumentowanego wniosku, który musi zawierać opinię wychowawcy, uzgodnioną z zespołem klasowym, dotyczącą postawy ucznia,
9) do wniosku, wypełnionego komputerowo, należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata oraz pisemną prezentację kandydata. Wszystkie dokumenty należy umieścić w teczce (np. skoroszycie lub segregatorze). Teczka kandydata może składać się z dwóch części. W pierwszej kandydat dokumentuje swoje osiągnięcia w kategorii, w której ubiega się o statuetkę. W drugiej zaś (zwanej dalej: „dodatkiem”) może umieścić pozostałe dokumenty, świadczące o jego osiągnięciach w innych kategoriach,
10) termin składania dokumentacji, o której mowa w powyższym paragrafie, upływa ostatniego dnia roboczego miesiąca lutego danego roku. Natomiast kandydat może donieść dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia uzyskane od dnia złożenia wniosku w lutym, do ostatniego tygodnia kwietnia, nie później niż w dniu, wyznaczonym datą w harmonogramie na dany rok szkolny,
11) każdego roku lider Zespołu ds. Wspierania Uzdolnień, tworząc harmonogram, podaje datę dzienną ostatecznego składania dokumentacji. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Elektroniczny formularz wniosku (do pobrania) znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce „Odkrywamy Talenty” oraz w Centrum Informacyjnym. Za udostępnienie i aktualizację wniosku odpowiedzialny jest lider Zespołu ds. Wspierania Uzdolnień,
12) kandydatów do konkursu mogą zgłaszać również: nauczyciele, wychowawca klasy, uczniowie, rodzice, ośrodki pracy pozaszkolnej (np. MDK, kluby sportowe). Osoby zgłaszające informują o tym fakcie kandydata oraz przewodniczącego Komisji Konkursu przynajmniej miesiąc przed ostatecznym terminem składania wniosków,
13) każde zgłoszenie zobowiązuje kandydata do przygotowania wniosku wraz z pełną dokumentacją w formie teczki oraz indywidualnej prezentacji swojej osoby przed społecznością szkolną, w terminie wyznaczonym przez Komisję (preferowany termin – szkolne obchody Święta Konstytucji 3 maja). O formie prezentacji decyduje każdorazowo lider Zespołu ds. Wspierania Uzdolnień w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
14) wnioski kandydatów rozpatruje Komisja, składająca się z: dyrektora lub wicedyrektora szkoły, trojga nauczycieli, przedstawiciela Zespołu ds. Wspierania Uzdolnień, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, dwóch przedstawicieli Rady Rodziców oraz dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Podczas rady klasyfikacyjnej po I semestrze dokonuje się losowania trojga nauczycieli wchodzących w skład Komisji oraz rezerwowego nauczyciela, który w sytuacjach losowych zastąpi nauczyciela wybranego podczas losowania,
15) do składu Komisji może być powołany nauczyciel uczący w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu nie krócej niż 2 lata, zatrudniony w wymiarze co najmniej pół etatu. Członkowie Komisji są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z dokumentacją oraz opiniami dotyczącymi kandydatów, mogą również przeprowadzić rozmowy indywidualne z kandydatami. Komisja obraduje trzykrotnie,
16) przed zebraniem się Komisji Konkursu lider Szkolnego Zespołu ds. Wspierania Uzdolnień ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej listę i sylwetki uczniów (w formie prezentacji) ubiegających się o tytuł Wspaniałego Ucznia. Członkowie Rady Pedagogicznej powinni wyrazić opinię na temat kandydatów. W przypadku negatywnych opinii kandydatura ucznia może być poddana pod głosowanie Rady Pedagogicznej i w przypadku odrzucenia kandydata, uzasadnienie decyzji w formie pisemnej powinno być przekazane zainteresowanym. Opinię pisemną, na podstawie głosowania RP, sporządza lider Zespołu ds. Wspierania Uzdolnień,
17) wyłonienie nominowanych do tytułu Wspaniałego Ósmoklasisty odbywa się na podstawie analizy udokumentowanego dorobku ucznia w okresie nauki w szkole podstawowej:
a) osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
b) działalność naukowa (np. prace badawcze, publikacje),
c) dokonania twórcze i artystyczne oraz osiągnięcia sportowe,
d) działalność społeczna na rzecz innych ludzi i środowiska,
e) działalność samorządowa na rzecz klasy i szkoły,
f) inne osiągnięcia, uznane za istotne przez wnioskodawcę,
g) zapoznania się z indywidualną autoprezentacją kandydata,
18) podczas pierwszego spotkania Komisja przyznaje, co najwyżej trzy nominacje w każdej kategorii drogą tajnego głosowania (ZAŁĄCZNIK NR 7 – karta do głosowania I). W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów, odbywa się powtórna analiza dokumentów oraz dyskusja, a następnie członkowie Komisji głosują ponownie,
19) Komisja może wystąpić do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienie dokumentacji po pierwszym posiedzeniu, Nominacje są ogłaszane w drugiej połowie maja. Wykaz uczniów nominowanych do nagrody jest udostępniony społeczności szkolnej na Tablicy Wspierania Uzdolnień, a także ogłoszony przez radiowęzeł szkolny. Nominowani uczniowie otrzymują akt nominowania z rąk dyrektora szkoły,
20) Podczas drugiego posiedzenia Komisji, w każdej dziedzinie konkursu wyłaniany jest jeden laureat, drogą tajnego głosowania (ZAŁĄCZNIK NR 8 – karta do głosowania II),
21) w szczególnej sytuacji Komisja Konkursu może odstąpić od nadania tytułu laureata w określonej kategorii,
22) w uzasadnionych przypadkach (np. uzyskanie przez nominowanych do nagrody takiej samej liczby głosów podczas oceny wniosków) Komisja Konkursu może przyznać więcej niż jedną statuetkę oraz tytuł laureata w każdej kategorii lub też ponownie rozpatrzyć wnioski tych kandydatów,
23) w szczególnych przypadkach Komisja, zarówno podczas pierwszego, jak i drugiego posiedzenia, może dokonać zmiany wnioskowanej kategorii,
24) Komisja może przyznać również Nagrodę Honorową, która jest wyjątkowym wyróżnieniem,
25) do Nagrody Honorowej kandydatów typuje Rada Pedagogiczna, ustalając listę kandydatów. Otrzymuje ją uczeń wykazujący się:
a) wyjątkową aktywnością w pracy na rzecz społeczności szkolnej,
b) nieskazitelną postawą wobec pracowników szkoły, uczniów, a także obowiązków szkolnych tj. sumienność, rzetelność, wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia w różnych dziecinach naukowych i artystycznych,
26) Kategoria Nagroda Honorowa jest jedyną kategorią, do której uczniowie nie zgłaszają się samodzielnie i Komisja nie przyznaje nominacji. Jest przyznawana wyjątkowym uczniom naszej szkoły podczas specjalnego posiedzenia Komisja, drogą tajnego głosowania,
27) decyzje Komisji Konkursu, nadające tytuł laureata konkursu, są zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną i są ostateczne,
28) laureat otrzymuje statuetkę i Akt Nadania Tytułu Wspaniałego Ósmoklasisty, podczas uroczystego pożegnania absolwentów.