Zmiany w funkcjonowaniu Szkoły w okresie od 25 maja do 26 czerwca 2020 r. Prosimy o załatwianie pilnych spraw drogą elektroniczną ( sekretariat@sp71.wroc.pl) lub telefonicznie ( 71 798-68-60).

INFORMACJE

SPROSTOWANIE PISMA Z DNIA 01 LIPCA 2020r.

Wrocław, 07.07.2020r.

SP71/1/2020

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ.

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 71 im. Leona Kruczkowskiego we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021 z podziałem na zadania.

SPROSTOWANIE PISMA Z DNIA 01 LIPCA 2020r.

 

        W związku z omyłką pisarską w piśmie z dnia 01.07.2020r. Zamawiający informuje, że wiążąca jest godzina składania i otwarcia ofert zawarta w SIWZ i ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. Niniejszym dokonuje się sprostowania treści pisma z dnia 01.07.2020r., które otrzymuje następujące brzmienie:

        „Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), informuje, że zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

  • zmianę treści Załącznika nr 5 – Wzoru Umowy,
  • dodanie załącznika nr 2 – Arkuszy Kalkulacyjnych dla zadań 1-9.

W związku z dokonaną zmianą SIWZ Zamawiający przedłuża:

  • termin składania ofert na dzień 08.07.2020r. o godz. 12:00;
  • termin otwarcia ofert na dzień 08.07.2020r. o godz. 12:30.”

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas 7 dwujęzycznych

Komunikat do rodziców i uczniów klas ósmych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – zasady kryteria, harmonogram