Zesłańcy Sybiru, czyli kto?

„Zesłańcy Sybiru – określenie, które na zawsze związało się z historią walki narodu polskiego o przetrwanie, o wyrwanie się z niewoli, o przywrócenie na mapę Europy niepodległej Polski” – napisał dr Ryszard Janosz, wiceprezes zarządu wrocławskiego oddziału Związku Sybiraków

Zesłańcy Sybiru to tysiące Polaków walczących w różny sposób z Rosją carską oraz ze Związkiem Radzieckim, przesiedlanych w różnych okresach naszej historii w carskich i radzieckich zsyłkach na „nieludzką ziemię” – na Syberię, Zakaukazie, stepy Kazachstanu, za Ural, często z całymi rodzinami.

Zesłańcami byli:

  • represjonowani przeciwnicy caratu, uczestnicy powstań i ruchów narodowowyzwoleńczych, więźniowie polityczni (min. konfederaci barscy, uczestnicy insurekcji kościuszkowskiej, powstańcy listopadowi i styczniowi)
  • Polacy, którzy pozostali na terenie sowieckiej Białorusi i Ukrainy w czasie 20-lecia międzywojennego
  • mieszkańcy Kresów Wschodnich w czasie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu aż do początku lat 50-tych
  • członkowie Polskiego Państwa Podziemnego, Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, cywilnej konspiracji oraz przeciwnicy władzy ludowej po 1944 roku
  • ludzie pochodzący ze wszystkich warstw społecznych i zawodowych – wojskowi, lekarze, nauczyciele, rzemieślnicy, badacze i naukowcy, artyści, pisarze, poeci, przedstawiciele związków wyznaniowych.