Deklaracja dostępności


Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • Niepoprawne opisy alternatywne do części zdjęć.
 • Używana jest tabela do prezentacji tekstu na podstronach

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • multimedia nadawane na żywo,
 • treści od innych podmiotów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników.
 • Narzędzie umożliwiające dostosowanie kontrastu, kolorów
 • Narzędzie umożliwiające zmianę wielkości tekstu

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Morawski adres mailowy: dostepnosc_cyfrowa@sp71.wroc.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 717986860

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowejRzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej

Do siedziby Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu : budynek A przy ul. Podwale 57 i budynek B przy ul. Kołłątaja 1-6 można dojechać autobusem linii nr A,D, 106, 148, 149. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 100 metrów. Tramwajem linii nr 2,5,8,9,11. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 50 metrów

RozkładjazdyTransportu Miejskiegowe Wrocławiu znajduje się na stronie https://www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy

Przy ul. Podwale (budynek A) znajduje się bezpłatna strefa parkowania do15 minut

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu:

Budynek A: Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu, 50-039 Wrocław, ul. Podwale 57

 • Do budynku prowadzą wejścia: 1 główne od ulicy Podwale oraz 3 od podwórka wewnętrznego , 1 wejście poprzez taras od strony pionu sportowego.
 • Do wejścia od ulicy Podwale prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach, do 3 wejść wewnętrznych prowadzą schody z poręczami; do 1 wejścia na poziom pierwszej kondygnacji prowadzą schody i taras z balustradą
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia od podwórka zabezpieczone są bramką. Wejście główne zabezpiecza roleta antywłamaniowa.
 • W budynku nie ma windy.
 • Przy wejściu głównym zainstalowano domofon.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • Sekretariat Szkoły znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek pionu sportowego A: sala gimnastyczna ,szatnie i węzeł sanitarny; Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu, 50-039 Wrocław, ul. Podwale 57

 • Do budynku pionu sportowego A prowadzą wejścia: 1 główne od strony boiska sportowego oraz 1 od podwórka wewnętrznego.
 • Oba wejścia do pionu sportowego znajdują się na poziomie gruntu.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia zabezpieczone są dwuskrzydłowymi drzwiami antywłamaniowymi.
 • Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia pionu sportowego.
 • Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek B: Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu, 50-002 Wrocław, ul. Hugona Kołłątaja 1-6

 • Do budynku prowadzą wejścia: 1 główne od ulicy Kołłątaja oraz 1 od podwórka wewnętrznego.
 • Do wejścia od ulicy Kołłątaja prowadzą schody. Wejście od strony podwórka jest na poziomie chodnika.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście od podwórka zabezpieczone jest bramką. Wejście główne zabezpiecza roleta antywłamaniowa.
 • W budynku nie ma windy.
 • Przy wejściu głównym zainstalowano domofon.
 • Dla osób na wózkach niedostępne są korytarze i pomieszczenia w budynku ze względu na schody wewnątrz budynku.
 • Toaleta na parterze przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.
 • Sekretariat Szkoły znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek pionu sportowego B: sala gimnastyczna ,szatnie i węzeł sanitarny; Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu, 50-002 Wrocław, ul. Hugona Kołłątaja 1-6.

 • Do budynku prowadzi wejście od podwórka wewnętrznego.
 • Wejście od strony podwórka jest na poziomie chodnika.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście od podwórka zabezpieczone jest bramką.
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia pionu sportowego.
 • Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się ze Szkołą Podstawową nr 71 we Wrocławiu przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się: e-mail: sekretariat@sp71.wroc.pl , tel. 71 7986860.

Osoby uprawnione – klienci Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu w celu załatwienia sprawy w szkole mogą skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, kontaktując się z pracownikiem Sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, podając datę oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia szkoła zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.