REGULAMINY/PROCEDURY

 1. PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH
 2. REGULAMIN BASENU
 3. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW
 4. REGULAMIN RADY RODZICÓW
 5. REGULAMIN STOŁÓWKI AKTUALIZACJA [BIP]
 6. REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z TELEFONÓW
 7. REGULAMIN POCZTY OFFICE 365 W DOMENIE UCZEN.SP71.WROC.PL
 8.  REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 9. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKRYTEK W SZATNI SZKOLNEJ
 10. REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU
 11. REGULAMIN ŚWIETLICY [BIP]
 12. PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
 13. PROCEDURA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO, PODANIE
 14. PROCEDURA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO, WNIOSEK
 15. PROCEDURA PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, PODANIE
 16. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE
 17. WSPARCIE PPP
 18. REGULAMIN KART DOSTĘPU DO BUDYNKU SZKOŁY AKTUALIZACJA
 19. FORMA PRAWNA (Statut, Podstawa Prawna)
 20. REGULAMIN TRENINGÓW EEG BIOFEEDBACK AKTUALIZACJA
 21.  PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU
 22.  PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY   AKTUALIZACJA (2022/2023)
 23.  PROCEDURA PODAWANIA LEKÓW UCZNIOM PRZEWLEKLE CHORYM
 24.  KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY AKTUALIZACJA [BIP]
 25. KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH DO KARTY ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY [BIP]
 26. OŚWIADCZENIE O UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH
 27. SPRZCIW WOBEC OBJĘCIA UCZNIA OPIEKĄ PROFILAKTYCZNĄ
 28. REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO