REGULAMINY/PROCEDURY

 1. PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH
 2. REGULAMIN BASENU
 3. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW
 4. REGULAMIN RADY RODZICÓW
 5. INFORMACJA DLA RODZICÓW WYCHOWANKÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH DOTYCZĄCA OPŁAT ZA ODDZIAŁ ZEROWY AKTUALIZACJA
 6. REGULAMIN STOŁÓWKI AKTUALIZACJA
 7. REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z TELEFONÓW
 8. REGULAMIN POCZTY OFFICE 365 W DOMENIE UCZEN.SP71.WROC.PL
 9.  REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 10. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKRYTEK W SZATNI SZKOLNEJ
 11. REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU
 12. REGULAMIN ŚWIETLICY
 13. PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
 14. PROCEDURA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO, PODANIE
 15. PROCEDURA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO, WNIOSEK
 16. PROCEDURA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO, PODANIE
 17. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE
 18. WSPARCIE PPP
 19. REGULAMIN KART DOSTĘPU DO BUDYNKU SZKOŁY AKTUALIZACJA
 20. FORMA PRAWNA (Statut, Podstawa Prawna)
 21. REGULAMIN TRENINGÓW EEG BIOFEEDBACK AKTUALIZACJA
 22.  PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU
 23.  PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY
 24.  PROCEDURA PODAWANIA LEKÓW UCZNIOM PRZEWLEKLE CHORYM
 25.  KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY AKTUALIZACJA
 26. KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH DO KARTY ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY
 27. OŚWIADCZENIE O UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH
 28. SPRZCIW WOBEC OBJĘCIA UCZNIA OPIEKĄ PROFILAKTYCZNĄ
 29. REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO