REGULAMINY/PROCEDURY

 1. PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH
 2. REGULAMIN BASENU
 3. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW
 4. REGULAMIN RADY RODZICÓW
 5. INFORMACJA DLA RODZICÓW WYCHOWANKÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH DOTYCZĄCA OPŁAT ZA ODDZIAŁ ZEROWY AKTUALIZACJA
 6. REGULAMIN STOŁÓWKI AKTUALIZACJA [BIP]
 7. REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z TELEFONÓW
 8. REGULAMIN POCZTY OFFICE 365 W DOMENIE UCZEN.SP71.WROC.PL
 9.  REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 10. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKRYTEK W SZATNI SZKOLNEJ
 11. REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU
 12. REGULAMIN ŚWIETLICY [BIP]
 13. PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
 14. PROCEDURA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO, PODANIE
 15. PROCEDURA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO, WNIOSEK
 16. PROCEDURA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO, PODANIE
 17. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE
 18. WSPARCIE PPP
 19. REGULAMIN KART DOSTĘPU DO BUDYNKU SZKOŁY AKTUALIZACJA
 20. FORMA PRAWNA (Statut, Podstawa Prawna)
 21. REGULAMIN TRENINGÓW EEG BIOFEEDBACK AKTUALIZACJA
 22.  PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU
 23.  PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY
 24.  PROCEDURA PODAWANIA LEKÓW UCZNIOM PRZEWLEKLE CHORYM
 25.  KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY AKTUALIZACJA [BIP]
 26. KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH DO KARTY ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY [BIP]
 27. OŚWIADCZENIE O UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH
 28. SPRZCIW WOBEC OBJĘCIA UCZNIA OPIEKĄ PROFILAKTYCZNĄ
 29. REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO