„Pokonać bariery” – wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych

Nasza szkoła brała w roku szkolnym 2022/2023 udział w projekcie edukacyjnym „Pokonać bariery” – wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych.

„Pokonać bariery” – wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 71, Szkoły Podstawowej nr 84, Szkoły Podstawowej nr 95, Szkoły Podstawowej nr 99 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 102

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

Cel projektu:

niwelowanie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 u uczniów/uczennic 5 szkół podstawowych i 1 szkoły podstawowej specjalnej Gminy Wrocław przez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne oraz zwiększenie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie 01.07.2022-30.06.2023

Działania w projekcie

 1. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 2. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć rozwijających uzdolnienia uczennic i uczniów
 3. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację projektów edukacyjnych oraz organizację kółek zainteresowań i warsztatów dla uczennic i uczniów
 4. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć pozaszkolnych dla uczennic i uczniów
 5. Wsparcie w zakresie kształtowania kompetencji emocjonalno – społecznych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 6. Wsparcie dla rodziców i opiekunów prawnych ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 7. Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji wsparcia w projekcie


Grupa docelowa:

 • 774 uczniów/uczennic,
 • 95 rodziców/ opiekunów prawnych

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Centrum Kształcenia Zawodowego

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 487 976,38  zł
 • Kwota dofinansowania: 414 779,90 zł
 • Wkład własny: 73 196,48 zł

Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2022 r.
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2023 r.

Szkoły biorące udział w projekcie:

 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 71 im. Zesłańców Sybiru
 • Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju
 • Szkoła Podstawowa nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza
 • Szkoła Podstawowa nr 99 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 102 dla dzieci z autyzmem w Zespole Szkół nr 16