Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej ,,Zielona ojczyzna”

Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu
przy współudziale z Europejskim Stowarzyszeniem Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO,

ogłasza konkurs dla uczniów w wieku od 7 do 12 lat. Celem konkursu jest upowszechnienie idei ochrony przyrody, dbania o nią i niedoprowadzenia do jej zniszczenia, rozwijanie własnej wyobraźni oraz oryginalności pomysłów.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • nieukończone 12 lat,
  • wykonanie samodzielnie grafiki komputerowej, w dowolnej orientacji, najlepiej w programie
    Paint przedstawiającej obraz/symbol zdrowej i czystej Ziemi, zielonego środowiska przyrodniczego,
    zdrowego i bezpiecznego wypoczynku – wolnego od zagrożeń, zgodnie z otaczającą nas przyrodą 
  • nieużywanie skanowanych obrazów, zdjęć, clipart-ów., itp.
  • własna inicjatywa oraz innowacyjność pomysłu,
  • nazwanie grafiki/dokumentu komputerowego imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz przesłanie pocztą elektroniczną do 22 maja 2020r. przez zgłaszającego (nauczyciela/rodzica/opiekuna) z wykazem uczestników i podaniem ich wieku/klasy oraz adresu szkoły, na: bogusławaprzewloka@gmail.com

Ocenę prac w dwóch grupach wiekowych: do lat 9 (kl I-III) i od 10 do lat 12 (kl IV-VI) dokona niezależne jury, składające się z członków Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Europejskiego Stowarzyszenia Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 czerwca 2020 r. a wyniki podane będą na: www.sp42.wroclaw.pl i www.progressio.pl

Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy zdecydują się wziąć udział w konkursie, swoje prace przekazują organizatorom na własność za zgodą zgłaszającego (nauczyciela,rodzica/opiekna). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji prac. Zgody uczestników zatrzymuje zgłaszający (nauczyciel/rodzic/opiekun).

Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia tej oraz przyszłych edycji w/w konkursu (zgodnie z ustawą z dn.10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
Zgłaszający odpowiada za to, że praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw osobistych odpowiada zgłaszający.
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Nagrody laureatom zostaną przesłane lub dostarczone do końca lipca 2020 r. a galerię prac będzie można
obejrzeć na stronie www.progressio.pl po ogłoszeniu wyników w podanym terminie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
Kontakt: boguslawaprzewloka@gmail.com, tel. 507 325 406

BARDZO PROSZĘ O INFORMACJĘ, KTO BĘDZIE BRAŁ UDZIAŁ W KONKURSIE, DO 10 MAJA, NA ADRES: izabela.slupik@sp71.wroc.pl  PRZEŚLĘ NIEZBĘDNE DO PODPISANIA ZGODY.

Informacja o konkursie w pdf