XIX Olimpiada Matematyczna Juniorów

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8, którzy pasjonują się matematyką do udziału w części korespondencyjnej i/lub testowej XIX Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ). Chęć uczestnictwa w OMJ proszę zgłaszać nauczycielowi matematyki do 22.09.2023 r.

Olimpiada Matematyczna Juniorów to ogólnopolskie zawody matematyczne o bardzo wysokim standardzie merytorycznym. Olimpiada wpisana jest na listę MEN olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych.

Zawody są trójstopniowe.

Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej.

Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu podanych zadań i przesłaniu ich do Okręgowego Komitetu OMJ listem poleconym najpóźniej do 16.10.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego). Rozwiązanie każdego zadania punktowane jest w skali 0, 2, 5 lub 6 punktów, przy czym ocenie podlega przedstawiony tok rozumowania. Przy rozwiązaniu zadań otwartych oceniana jest przede wszystkim kompletność i poprawność rozumowań. Należy pisać jak najwięcej wyjaśnień do poszczególnych etapów rozumowania. Ich brak może spowodować, że oceniający uzna pracę za niekompletną i obniży ocenę. Rozwiązania zadań części korespondencyjnej należy redagować czytelnie na oddzielnych arkuszach formatu A4, zapisanych jednostronnie zgodnie z wytycznymi podanymi w Regulaminie i Ważnych informacjach dla uczestników.

Część testowa odbędzie się 28.09.2023 r. (czwartek) o godzinie 9.00 w szkole. Uczestnik przystępujący do części testowej zawodów stopnia pierwszego ma obowiązek zaopatrzyć się w przybory do pisania (długopis lub pióro piszące kolorem czarnym lub niebieskim) oraz czyste kartki papieru, które posłużą jako brudnopis. Uczestnik oprócz przyborów do pisania, posiadać jedynie przybory do konstrukcji geometrycznych (ekierka, linijka, cyrkiel, ołówek). W szczególności, korzystanie z książek, notatek, kalkulatorów, telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3 i innych urządzeń elektronicznych nie jest dozwolone. Jeśli w danym zadaniu części testowej uczestnik poda trzy poprawne odpowiedzi, uzyskuje 1 punkt; za dwie poprawne odpowiedzi otrzymuje 1/2 punktu. W pozostałych przypadkach uczestnik nie otrzymuje punktów. Brak odpowiedzi lub podanie odpowiedzi nieczytelnej jest równoznaczne z podaniem odpowiedzi błędnej. Ocenie w części testowej podlega jedynie poprawność odpowiedzi.

Uczestnicy Olimpiady zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody opiekuna prawnego na udział w Olimpiadzie oraz na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celach określonych w Regulaminie Olimpiady do 19.09.2023 r. do nauczyciela matematyki  Klauzula informacyjna.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem OMJwytycznymi dla uczestników oraz zadaniami i rozwiązaniami zadań z lat ubiegłych znajdującymi się na stronie OMJ.

Wynik w zawodach pierwszego stopnia jest sumą punktów zdobytych w obu częściach: korespondencyjnej i testowej.

Nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań ani branie udziału w obu częściach. Uczeń, który weźmie udział w teście lub prześle rozwiązanie przynajmniej jednego zadania z części korespondencyjnej, stanie się uczestnikiem Olimpiady i w zależności od uzyskanego wyniku może zostać zakwalifikowany do zawodów stopnia drugiego. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące zawodów znajdują się na stronie internetowej Olimpiady: omj.edu.pl