HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH

 

Wypełnione deklaracje należy składać :

1)         w formie papierowej na określonym w załączniku nr 1a lub 1b formularzu w sekretariacie Szkoły przy ul. Kołłątaja 1-6 budynek B  lub

2)         przesłać zeskanowane deklaracje na określonym w załączniku nr 1a lub 1b formularzu na adres: sekretariat@sp71.wroc.pl

  1. sprawdzian odbędzie się w budynku B przy ul. Kołłątaja 1-6,
  2. każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien zgłosić się najpóźniej o godzinie 9.30 w siedzibie Szkoły w budynku B przy ul. Kołłątaja 1-6,
  3. każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien przed wejściem do wyznaczonej sali okazać ważną legitymacją szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiający identyfikację,
  4. każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien posiadać własne przybory do pisania.

  1. wyniki sprawdzianu będą udostępniane poprzez umieszczenie list na tablicy w korytarzu głównym w siedzibie szkoły bud. B - 22 maja 2023 r. do godziny 15.00
  2. każdy kandydat przystępujący do sprawdziany może za potwierdzeniem odbioru otrzymać w sekretariacie Szkoły w budynku B przy ul. Kołłątaja 1-6 zaświadczenie poświadczające fakt przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych z informacją o ilości uzyskanych punktów (załącznik nr 2)

  1. oryginał świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej wraz z jego kopią,
  2. wniosek o przyjęcie dziecka do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim w Szkole Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu rok szkolny 2022/2023 (załącznik nr 3),
  3. dwa zdjęcia legitymacyjne czytelnie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem dziecka.

  1. Listy te będą podane do publicznej wiadomości wyłącznie w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej szkoły: sp71.wroc.pl -30 czerwca 2023 r. do godziny 13:00

1) sprawdzian odbędzie się w budynku B przy ul. Kołłątaja 1-6 o godzinie 10.00,

2) każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien zgłosić się najpóźniej o godzinie 9.30 w siedzibie Szkoły w budynku B przy ul. Kołłątaja 1-6.