Klasy VII

KLASY VII – ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE

W roku szkolnym 2021/2022 w ramach funkcjonowania klas dwujęzycznych proponujemy:

 • naukę w klasach dwujęzycznych, które oferują 5 obowiązkowych godzin nauki języka angielskiego w tygodniu zamiast standardowych 3
 • podział uczniów na grupy według poziomu znajomości języka
 • zajęcia w małych grupach
 • wprowadzenie elementów nauki języka angielskiego na lekcjach plastyki, geografii, chemii, biologii, matematyki i informatyki
 • dodatkowe, obowiązkowe  zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne w klasie VII i VIII
 • przyjazną atmosferę sprzyjającą nauce
 • sale językowe wyposażone w nowoczesne interaktywne środki audiowizualnego przekazu
 • lekcje z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 • oprócz tradycyjnych lekcji również formę warsztatową zajęć językowych dla uczniów, znacznie wzbogacającą proces uczenia się, m.in. warsztaty językowe w Londynie, warsztaty prowadzone przez native speakerów – pracowników British Council na terenie szkoły
 • lekcje prowadzone przez doświadczoną kadrę pedagogiczną z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, w tym również w zakresie dwujęzyczności.

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W KLASACH DWUJĘZYCZNYCH W %

Przedmiot

Klasa 8c

Klasa 8d

Klasa 8e

Wrocław

Dolny Śląsk

Polska

J. polski

76

78

81

66

59

59

Matematyka

69

62

78

56

45

46

J. angielski

90

89

90

66

55

54

J. hiszpański

98

98

56

66

Najczęściej zadawane pytania

KLASY VII – ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE – REKRUTACJA 2021/2022
HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH

 1. Od 24 marca 2021r. do 26 marca 2021r. od godz. 8.00 do godz. 15.00

Złożenie deklaracji o przystąpieniu do sprawdzianu kompetencji językowych  w Szkole Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu. Wypełnione deklaracje należy składać :

1)         w formie papierowej na określonym w załączniku nr 1a lub 1b formularzu w sekretariacie Szkoły przy ul. Kołłątaja 1-6 budynek B  lub

2)         przesłać zeskanowane deklaracje na określonym w załączniku nr 1a lub 1b formularzu na adres: sekretriat@sp71.wroc.pl

 1. 5 maja 2021 r. godzina 10:00

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.

1)         sprawdzian odbędzie się w budynku B  przy ul. Kołłątaja 1-6,

2)         każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien zgłosić się najpóźniej o godzinie 9.30 w siedzibie Szkoły w budynku B  przy ul. Kołłątaja 1-6

3)         każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien przed wejściem do wyznaczonej sali okazać ważną legitymacją szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiający identyfikację

4)         w przypadku trwania obostrzeń sanitarnych związanych z możliwością zakażenia  wirusem SARS Cov-2 kandydatów  obowiązują przyjęte w Szkole i aktualne w dniu egzaminu zasady przeciwdziałania zakażeniu.

 1. 21 maja 2021 r. do godziny 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

1)         wyniki będą podane w formie papierowej listy umieszczone na tablicy  w korytarzu głównym w siedzibie Szkoły przy ul. Podwale 57 budynek A oraz w budynku B przy ul. Kołłątaja 1-6,

2)         wyniki sprawdzianu nie będą udostępniane drogą elektroniczną ani telefoniczną,

3)         każdy kandydat przystępujący do sprawdziany może za potwierdzeniem odbioru otrzymać w sekretariacie Szkoły w budynku B przy ul. Kołłątaja 1-6 zaświadczenie  poświadczające fakt przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych z informacją o ilości  uzyskanych punktów ( załącznik nr 2).   

 1. Od 28 czerwca do 30 czerwca 2021r. do godziny 15:00

Dokumentacja, którą należy dostarczyć do  sekretariatu Szkoły w budynku B przy ul. Kołłątaja 1-6:

1)         oryginał świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej wraz z jego kopią,

2)         wniosek  o przyjęcie dziecka do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim w Szkole Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu rok szkolny 2021/2022 ( załącznik nr 3),

3)         dwa zdjęcia legitymacyjne czytelnie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem dziecka.           

 1. 1 lipca 2021 r. do godziny 13:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych klas VII Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu.

1)         Listy te będą podane do publicznej wiadomości  wyłącznie w formie papierowej na tablicy  w korytarzu głównym w siedzibie Szkoły w budynku B przy ul. Kołłątaj 1-6 oraz przy w budynku A przy ul. Podwale 57.

2)         Informacje  nie będą udostępniane drogą elektroniczną ani telefoniczną. 

 1. Od 1 lipca 2021r. Procedura odwoławcza   

Dokumenty do pobrania: