Klasy VII

KLASY VII – ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE

W roku szkolnym 2023/2024 w ramach funkcjonowania klas dwujęzycznych proponujemy:

 • naukę w klasach dwujęzycznych, które oferują 5 obowiązkowych godzin nauki języka angielskiego w tygodniu zamiast standardowych 3
 • podział uczniów na grupy według poziomu znajomości języka
 • zajęcia w małych grupach
 • wprowadzenie elementów nauki języka angielskiego na lekcjach plastyki, geografii, chemii, biologii, matematyki i informatyki
 • dodatkowe, obowiązkowe  zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne w klasie VII i VIII
 • przyjazną atmosferę sprzyjającą nauce
 • sale językowe wyposażone w nowoczesne interaktywne środki audiowizualnego przekazu
 • lekcje z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 • oprócz tradycyjnych lekcji również formę warsztatową zajęć językowych dla uczniów, znacznie wzbogacającą proces uczenia się, m.in. warsztaty językowe w Londynie, warsztaty prowadzone przez native speakerów – pracowników British Council na terenie szkoły
 • lekcje prowadzone przez doświadczoną kadrę pedagogiczną z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, w tym również w zakresie dwujęzyczności.

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 W KLASACH DWUJĘZYCZNYCH

Przedmiot

Klasa 8c

Klasa 8c StaninaKlasa 8dKlasa 8d StaninaKlasa 8eKlasa 8e Stanina
J. polski

82 %

980 %980 %9
Matematyka86%979 %981 %

9

J. angielski91%992 %9

94 %

9

Stanina 9 oznacza wynik najwyższy.

Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych – najważniejsze informacje

Drodzy Uczniowie i Rodzice z klas VI,

Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu jest placówką prowadzącą nauczanie w klasach ogólnych oraz od klasy VII w oddziałach dwujęzycznych. Uczniowie klas VI i ich rodzice muszą w II semestrze podjąć decyzję dotyczącą kierunku nauki pobieranej w naszej szkole. Aby pomóc w jej dokonaniu, przygotowaliśmy informacje na temat klas ogólnych i dwujęzycznych w formie Q&A. Poniżej zamieszczamy najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi na nie, które – mamy nadzieję – rozwieją Państwa wątpliwości. Służymy jednocześnie pomocą, mogą Państwo zwracać się do nas z innymi pytaniami dotyczącymi organizacji pracy szkoły, oferty edukacyjnej, rekrutacji, niezbędnej dokumentacji. Odsyłamy także do szczegółowych informacji na stronie szkoły: www.sp71.wroc.pl

Jaka jest różnica między klasą ogólną a dwujęzyczną?
W oddziałach dwujęzycznych jest 5 obowiązkowych godzin nauki języka angielskiego w tygodniu zamiast standardowych 3, a także dany oddział ma wybrane przedmioty, których elementy są nauczane w języku angielskim.
Przeprowadzane w szkole obserwacje wyraźnie wskazują, iż różnica w nauczaniu języka obcego w klasie dwujęzycznej w stosunku do normalnego toku nauczania przynosi pozytywne efekty już po pierwszym semestrze nauki. Dobitnie potwierdzają to zewnętrzne egzaminy na zakończenie nauki w szkole podstawowej.

Które przedmioty będą nauczane dwujęzycznie?
Planujemy wprowadzenie elementów nauki języka angielskiego na lekcjach: plastyki, geografii, chemii, biologii, matematyki i informatyki. W oddziałach mogą być 2 lub 3 przedmioty nauczane z elementami języka angielskiego.

Jak będzie wyglądać siatka godzin w klasach dwujęzycznych?
Uczniowie w klasach dwujęzycznych będą realizować 39 godzin zajęć tygodniowo (siatka godzin liczona z przedmiotami nieobowiązkowymi, czyli religią, etyką i wychowaniem do życia w rodzinie). Poniżej zamieszczamy porównanie siatek godzin dla klasy siódmej ogólnej i dwujęzycznej.

Często zadawane pytania.

Jaka jest różnica między klasą ogólną a dwujęzyczną?

W oddziałach  dwujęzycznych jest 5 obowiązkowych godzin nauki języka angielskiego w tygodniu zamiast standardowych 3, a także dany oddział ma wybrane przedmioty, których elementy są nauczane w języku angielskim.

Przeprowadzane w szkole obserwacje wyraźnie wskazują, iż różnica w nauczaniu języka obcego w klasie dwujęzycznej w stosunku do normalnego toku nauczania przynosi pozytywne efekty już po pierwszym semestrze nauki. Dobitnie potwierdzają to zewnętrzne egzaminy na zakończenie nauki w szkole podstawowej.

Które przedmioty będą nauczane dwujęzycznie?

Planujemy wprowadzenie elementów nauki języka angielskiego na lekcjach: plastyki, geografii, chemii, biologii, matematyki i informatyki. W oddziałach mogą być 2 lub 3 przedmioty nauczane z elementami języka angielskiego.

Jak będzie wyglądać siatka godzin w klasach dwujęzycznych?

Uczniowie w klasach dwujęzycznych będą realizować 39 godzin zajęć tygodniowo (siatka godzin liczona z przedmiotami nieobowiązkowymi, czyli religią, etyką i wychowaniem do życia w rodzinie). Poniżej zamieszczamy porównanie siatek godzin dla klasy siódmej ogólnej i dwujęzycznej.

Lp.PrzedmiotGodziny w klasie ogólnejGodziny w klasie dwujęzycznej
1.Biologia22
2.Chemia22
3.Doradztwo zawodowe10 w roku szkolnym10 w roku szkolnym
4.Etyka11
5.Fizyka22
6.Geografia22
7.Historia22
8.Informatyka11
9.Język angielski35
10.Język niemiecki/hiszpański/francuski22
11.Język polski55
12.Matematyka44
13.Muzyka11
14.Plastyka11
15.Religia22
16.Wychowanie do życia w rodzinie1 (przez jeden semestr)1 (przez jeden semestr)
17.Wychowanie fizyczne44
18.Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne11
19.Zajęcia z wychowawcą11

Czy dzieci będą kontynuowały naukę drugiego języka obcego wybranego w klasie piątej bez względu na to, czy będą w klasie ogólnej czy dwujęzycznej?

Tak. Zgodnie z przyjętą linią programową szkoły Uczniowie SP71 muszą kontynuować naukę drugiego języka obcego, który wybrali w V klasie bez względu na to, czy są w klasie dwujęzycznej, czy ogólnej. Przyjęcie takiego rozwiązania uzasadnia podjęcie, wspólnie z organem prowadzącym szkołę, decyzji o wcześniejszym, ponadprogramowym wprowadzeniu drugiego języka obcego do programu nauczania w klasie piątej.

Na czym polega test kompetencji językowych i czy dzieci mogą się jakoś do niego przygotować?

Zasadniczo nie ma takiej potrzeby. Test kompetencji językowych polega na sprawdzeniu łatwości uczenia się języków obcych. Test nie sprawdza znajomości języka. Dostępna jest na rynku publikacja pt. „Testy predyspozycji językowych”, wyd. Instytut Badań Kompetencji, autor: Kuliniak Roman. Specyfikę pytań można sprawdzić rozwiązując test http://testwiedzy.pl/game/15208.html i https://tiny.pl/rlscj. Test daje odpowiedź na pytanie: czy uczeń poradzi sobie w klasie, w której elementy innych przedmiotów obowiązkowych będą nauczane w języku obcym , a nauczanie języka wiodącego będzie znacznie poszerzone. Nie ma tu znaczenia poziom zaawansowania ucznia w odniesieniu do nabytych dotychczas umiejętności i wiedzy z języka obcego, ponieważ nauczanie będzie się odbywało w grupach na różnych, zdiagnozowanych na początku roku szkolnego,  poziomach nauczania.

Czy sprawdzian predyspozycji językowych jest sprawdzianem znajomości języka angielskiego?

Przede wszystkim nie jest to test z język angielskiego.

Test predyspozycji językowych jest narzędziem służącym rozpoznani zdolności językowych kandydata do klasy z rozszerzonym programem nauczania z danego języka obcego. Nie sprawdza on wiedzy kandydatów, lecz odwołuje się do szeroko rozumianych umiejętności językowych. Do tego testu nie można się więc w klasyczny sposób przygotować. Test predyspozycji językowych przeprowadzany jest w języku polskim, z wykorzystaniem języka fikcyjnego i mniej znanych języków np. czeski, norweski. Bada on predyspozycje uczniów do nauki języków obcych a nie znajomość języka. 

Badane są:

 • pamięć,
 • logiczne myślenie i spostrzegawczość,
 • rozumienie tekstu oraz relacje składniowe (np. ćwiczenia na uzupełnianie luk, kolejność zdań ,,rozsypanego’’ tekstu),
 • rozumienie leksyki (stawianie hipotez co do znaczenia słów nieznanych, znajdujących się w znanym kontekście tekstowym),
 • wyobraźnia i domysł językowy,
 • selekcja informacji (wyciąganie wniosków z podanych, różnorodnych informacji),
 • rozumowanie przez analogię – tworzenie odpowiednich (analogicznych) form gramatycznych,
 • dedukcja językowa (ćwiczenia na korpusach języków sztucznych i teksty w różnych językach),
 • analizowanie języka fikcyjnego, 
 • wyszukiwanie podobieństw między językami, 
 • czytanie/słuchanie tekstu ze zrozumieniem, 
 • uzupełnianie tekstu (zdań) właściwymi wyrazami, 
 • wyszukiwanie słów o tym samym i przeciwstawnym znaczeniu.


Pracownicy naszej szkoły nie układają tego testu, przychodzi on do nas z zewnątrz, z Warszawy. Test jest sprawdzany z kluczem odpowiedzi przesłanym do nas przez autorów. 

Czy można zrezygnować w trakcie 7 lub 8 klasy z klasy dwujęzycznej i przenieść dziecko do ogólnej?

Tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach można przenieść dziecko do klasy ogólnej. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Zespołem Nauczycieli Uczących Klasy. Jednakże decyzja podjęta w klasie siódmej powinna być decyzją ostateczną, dobrze przemyślaną, zawsze z uwzględnieniem dobra dziecka, jego możliwości i zainteresowań.

Czy to prawda, że pierwszeństwo w rekrutacji mają uczniowie SP71 przed uczniami  z innych szkół?

Tak, ale warunkiem jest  zdany pozytywnie test predyspozycji językowych.

Czy zaliczenie testu kompetencji wystarczy do dostania się do klasy dwujęzycznej?    

Nie. Oprócz testu, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem. I inne wg regulaminu, szczególnie patrz  § 5. Kryteria rekrutacji.

Czy w różnych klasach są inne przedmioty nauczane dwujęzycznie i od czego to zależy?

W różnych klasach są inne przedmioty nauczane dwujęzycznie i zależy to od przydziału ucznia do danego oddziału oraz Zespołu Nauczycieli Uczących daną Klasę.

Moje dziecko chciałoby być w klasie ze swoim kolegą/ze swoją koleżanką. Czy możemy we wniosku poprosić o przydzielenie ich do jednej klasy?

Staramy się wyjść naprzeciw prośbom, jednak w związku z limitem miejsc w klasie nie zawsze nam się to udaje. Podanie z prośbą o przydział do jednej klasy można załączyć do  wniosku rekrutacyjnego. Jednak w zawiązku z limitem miejsc w klasach, ważnymi podziałami na przedmiotach wg płci, liczebnością na przedmiotach z podziałami na grupy, zasobami kadry nauczycielskiej, szkoła nie gwarantuje spełnia każdej prośby.