REKRUTACJA DO KLAS 7 DWUJĘZYCZNYCH

REGULAMIN

Terminarz, zasady oraz Regulamin Rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych z językiem angielskim.

Zmianie ulega planowana ilość klas dwujęzycznych z dwóch do czterech.

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
         1. Złożenie deklaracji o przystąpieniu do sprawdzianu kompetencji językowych  w Szkole Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu oraz uzyskanie informacji o terminie sprawdzianu predyspozycji językowych.

1)         Wypełnione deklaracje należy składać wyłącznie w formie papierowej na określonym w załączniku formularzu w sekretariacie Szkoły przy ul. Podwale 57 w godzinach od 9.00 do 15.00

Do 28 kwietnia 2017r.

do godziny 15.00

         2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.

1)         Sprawdzian odbędzie się w budynku Gimnazjum Nr 14 z siedzibą

przy ul. Kołłątaja 1-6.

2)         Każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien zgłosić się najpóźniej o godzinie 9.30 w siedzibie Gimnazjum.

3)         Każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien przed wejściem do wyznaczonej sali okazać ważną legitymacją szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.

09 maja 2017 r. godz.10:00
         3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

1)         Wyniki będą podane w formie papierowej listy umieszczone na tablicy  w korytarzu głównym w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 71 przy ul. Podwale 57.

2)         Wyniki sprawdzianu nie będą udostępniane drogą elektroniczną ani telefoniczną.

3)         Każdy kandydat przystępujący do sprawdziany może za potwierdzeniem odbioru otrzymać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 71 zaświadczenie  poświadczające fakt przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych z informacją o ilości  uzyskanych punktów.

 30 maja 2017 r. godz. 15:00
         4. Uzupełnienie dokumentacji  o świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej.

1)        Oryginał świadectwa wraz z jego kopią należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 71 przy ul. Podwale 57

23 czerwca-26 czerwca 2017 r. d o godz. 15:00
         5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych klas VII Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu.

1)         Listy te będą podane do publicznej wiadomości  wyłącznie w formie papierowej na tablicy  w korytarzu głównym w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 71 przy ul. Podwale 57.

2)         Informacje  nie będą udostępniane drogą elektroniczną ani telefoniczną.

29 czerwca 2017 r.
godz. 15:00