Pismo do Rodziców od Rady Rodziców (dot. szafek ubraniowych)

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów i wychowanków Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu !

Rada Rodziców działająca w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zbierania funduszy na zakup szafek ubraniowych dla naszych dzieci z przeznaczeniem do budynku B. Decyzja Rady podyktowana jest koniecznością rozwiązania problemu szatni szkolnej dla dzieci z klas starszych. Dotychczas funkcjonujące rozwiązanie w postaci wieszaków jest bardzo uciążliwe dla dzieci i nie zapewnia żadnej możliwości pozostawienia, oprócz okrycia zewnętrznego, obuwia, przyborów szkolnych, ewentualnie podręczników, czy prac wykonanych w domu z przeznaczeniem na poszczególne zajęcia edukacyjne. Dzieci zmuszone są nosić przy sobie również stroje na wf.

Dyrektor Szkoły wystąpił do Rady z prośbą o wsparcie działań na rzecz możliwości zakupu szafek ubraniowych do budynku B, tak jak ma to miejsce w budynku A. Dodam, że szafki w budynku A zostały także zakupione przy bardzo dużym wsparciu rodziców w 2000 roku. Z wstępnych kalkulacji wynika, iż na zakup indywidualnych szafek dla wszystkich dzieci uczących się w budynku B potrzeba około 90 000 PLN. Jest to oczywiście niebagatelna kwota, ale przy założeniu, że aktywnie wesprzemy tą ważną inicjatywę i dokonamy wpłat na ten szczególny cel, możliwa do uzyskania. W dużej mierze od Państwa zaangażowania, hojności i zrozumienia dla tej palącej potrzeby społeczności uczniowskiej Naszej Szkoły będzie zależało czy , kiedy i w jakiej liczbie będzie można przekazać do użytkowania szafki uczniom w budynku B. Koszt zakupu jednej szafki do użytkowania dla jednego dziecka wynosi około 180 PLN. Prosimy Państwa o wsparcie w wysokości minimum 100 PLN od każdego ucznia w szkole.

Jako Rada Rodziców będziemy starali się o pozyskanie dodatkowych funduszy na ten cel. Dyrektor Szkoły wystosował także pismo do Departamentu Edukacji w tej sprawie. Prosimy również Państwa o starania w tym względzie poprzez pozyskanie sponsorów. Proponujemy przeznaczenie środków pozyskanych z loterii fantowej podczas festynu szkolnego 8.06 właśnie na ten cel. Dzięki oszczędnej polityce finansowej Dyrektor Szkoły zwolnił nas z opłat za basen w maju i w czerwcu, co pozwoliło „zaoszczędzić”  dodatkowe kwoty w wydatkach, które można byłoby przeznaczyć na dofinansowanie tego zakupu. Ponieważ tworzymy jedną społeczność Szkoły,  jesteśmy przekonani, że doskonale Państwo rozumieją potrzebę wykazania solidarności i poczucia wspólnotowości poprzez takie akcje na rzecz dobra Naszych Dzieci. Za wyjatkową wartość uznajemy takie jednoczące działania właśnie w dobie reformy szkolnictwa, w tym szczególnie w przypadku Naszej – połączonej – Szkoły. Sadzimy, iż pokazanie Naszym Dzieciom dobrego przykładu solidarnego działania na rzecz dobra wspólnego jest bardzo potrzebne i ze wszech miar wychowawcze. Pamiętajmy, iż w perspektywie czasu dzieci z budynku A będą miały zajęcia lekcyjne w budynku B i będą korzystać z wyposażenia, jakie się tam znajduje.

Oczywiście, jak każda wpłata na rzecz Rady Rodziców jest to składka dobrowolna. Bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie. Proponujemy dokonać wpłaty do 15 czerwca, aby Dyrektor mógł dokonać rozpoznania cen, ustalić warunki zakupu i złożyć zamówienie u wykonawcy. Wysokości uzyskanych wpłat będzie rzutowała na pozycje przetargową zamawiającego i możliwość negocjacji cenowej. Pierwszeństwo w korzystaniu od nowego roku szkolnego z szafek będą miały dzieci, których rodzice dokonają wpłat w wyznaczonym terminie. Pozostałe dzieci będą korzystały z dotychczasowej szatni w budynku B.

Wpłaty proszę kierować na konto Rady Rodziców:

SZAFKI    PKO BP 56 1020 5226 0000 6402 0419 7034  Opisane imieniem i nazwiskiem dziecka oraz dopiskiem „ SZAFKI”

Przewodnicząca Rady Rodziców