Zarządzenie Nr 24/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu z dnia 5.05.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządza się, co następuje:

§1.

1.Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 8 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2.W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły www.sp71.wroc.pl oraz w Księdze Zarządzeń.

§3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

„ Szanowni Państwo!

Przygotowujemy się do uruchomienia oddziałów przedszkolnych w Naszej Szkole od dnia 11 maja 2020 roku. Proszę o obserwowanie strony internetowej i zapoznawanie się z kolejnymi informacjami na ten temat. Będą to m.in. Zarządzenie Prezydenta Wrocławia, które określi pierwszeństwo dzieci chcących skorzystać z przedszkola, oświadczenia dla rodziców dzieci, chcących skorzystać z przedszkola, zasady przyjęcia dzieci po przerwie w związku z reżimem sanitarnym itp. W dniu dzisiejszym przekazuję Państwu zarządzenie o zawieszeniu zajęć w przedszkolu w dniach od 6 do 8 maja 2020r. „