Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023

Zawiadamiamy społeczność Szkoły Podstawowej nr 71 im. Zesłańców Sybiru we Wrocławiu o planowanym przeprowadzeniu wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023.

Zgłoszenia kandydatów do 19 maja 2022 r.

Według §11 Regulaminu Samorządu Uczniowskiego:

Kandydatem na Przewodniczącego może zostać każdy uczeń Szkoły z klas V-VII, który uzyskuje dobre wyniki w nauce i na koniec pierwszego półrocza otrzymał ocenę z zachowania nie niższą niż bardzo dobrą.

Kandydaci muszą zostać wybrani przez swoje klasy. Uczniowie wybierają spośród siebie maksymalnie dwóch (za zgodą Komisji Wyborczej – trzech) kandydatów na Przewodniczącego SU, a Zarządy klas przekazują Opiekunom SU Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego (formularze Zgłoszenia otrzymają wychowawcy klas).

Do 19 maja Kandydaci mają obowiązek przekazać Opiekunom SU swój plakat wyborczy w wersji elektronicznej, należy przesłać go na adres e-mail

Kampania wyborcza: 20 maja – 3 czerwca 2022 r.

20 maja Komisja Wyborcza ogłosi listę kandydatów społeczności szkolnej. Na tablicach Samorządu na korytarzach szkolnych zostaną wywieszone plakaty wyborcze. Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą tylko w wyznaczonym terminie, nie zakłócając przebiegu lekcji.

Wybory na Przewodniczącego SU – 6 czerwca 2022 r.

W dniu wyborów w szkole obowiązuje strój galowy oraz cisza wyborcza. Uczniowie przynoszą ze sobą ważne legitymacje szkolne.

W wyborach biorą udział uczniowie klas IV-VIII, którzy w czasie lekcji będą przychodzili z nauczycielami do punktu wyborczego. Udział w wyborach jest dobrowolny – uczniowie mogą głosować, ale nie muszą. Chętni do wzięcia udziału w głosowaniu podchodzą do Komisji Wyborczej, podają swoją klasę oraz imię i nazwisko, pokazując Komisji ważną legitymację szkolną, następnie otrzymują kartę do głosowania.

Każdy uczeń może na karcie do głosowania zagłosować na dwie osoby, stawiając przy ich nazwiskach znak „X”. Za głos ważny uznaje się zakreślenie w kratce przy nazwisku dwóch przecinających się linii przy jednym lub dwóch nazwiskach. Pusta karta do głosowania lub zaznaczenie więcej, niż 2 kandydatów, a także dopisywanie na kartach innych nazwisk, treści, komentarzy, itp. – uznane zostają za głos nieważny.

Każda z klas ma prawo oddelegować klasowego obserwatora wyborów na czas głosowania i liczenia głosów. Obecność obserwatora zgłasza Opiekunom SU do 3 czerwca 2022 r. wychowawca klasy.

Komisja Wyborcza po przeliczeniu głosów następnego dnia informuje społeczność szkolną o wynikach głosowania.

Komisja Wyborcza oraz Opiekunowie SU