Zarządzenie Dyrektora Szkoły dotyczące organizacji pracy do końca roku szkolnego

ZARZĄDZENIE Nr 33/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 71 we Wrocławiu

z dnia 22 maja 2020 r.  .
w sprawie zmiany organizacji pracy w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu

Na podstawie §11o Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) oraz §1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 781)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej SP 71 w dniu 22 maja 2020 roku wprowadzam następujące zmiany do kalendarza organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021:

 1. II semestr nauki: od 27 stycznia 2020 r.:
 1. Wystawienie ocen – do  8 czerwca 2020 r.
 2. Składanie podań o przeprowadzenie sprawdzianów wiedzy i umiejętności do 10 czerwca do godziny 12.00 elektronicznie na adres sekretariatu szkoły.
 3. Sprawdziany wiedzy i umiejętności – 12-15 czerwca 2020 r.
 4. Rada klasyfikacyjna –  17 czerwca 2020 r.
 5. Drukowanie świadectw – 19-22 czerwca 2020 r.
 6. Egzaminy klasyfikacyjne – 22 – 24 czerwca 2020 r.
 7. Zakończenia zajęć  – 26 czerwca 2020 r.
 8. Rada plenarna –  29 czerwca 2020 r.
 9. Egzaminy poprawkowe – 26  sierpnia 2020 r.
 10. Posiedzenie RP inaugurujące rok szkolny 2020/2021 – 27 sierpnia 2020 r.

2. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093):

 1. egzaminy klas VIII   – 16, 17, 18 czerwca 2020 r. dotyczy klas IV-VII
 2. sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do przyszłorocznych klas VII dwujęzycznych – 8 czerwca 2020 r.  dotyczy klas IV-VIII

w w/w dniach zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo –opiekuńcze, nie będzie wydawanych obiadów w stołówce szkolnej.

3. Terminy egzaminów klas VIII w szkołach dla dzieci i młodzieży

Terminy podstawowejęzyk polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00 język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
Terminy dodatkowejęzyk polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00 język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
Informacja o wynikachdo 31 lipca 2020 r.

§ 2.

                     Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.