UWAGA! Zmiana organizacji pracy Szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. poz. 1870) zmianie ulega organizacja pracy Szkoły.

W okresie od 26 października 2020 roku do 8 listopada 2020 roku organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego ulega zmianie:

 1. W oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze są prowadzone w szkole, zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się w salach przydzielonych w dniu 1 września;
 2. w klasach I-III Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu zajęcia dydaktyczne są prowadzone w szkole, zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się w salach przydzielonych w dniu 1 września z możliwością ich zmiany z uwagi na konieczność zachowania dystansu społecznego;
 3. świetlica szkolna funkcjonuje bez zmian;
 4. uczniowie klas IV -VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej, zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji oraz ściśle według zasad nauki na odległość;
 5. Uczniów z klas objętych nauczaniem zdalnym obowiązują wcześniej wprowadzone i omówione podczas lekcji w szkole zasady nauki na odległość; uwaga zmiana: Teams zmienia nazwę Zadania na Prace.
 6. Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne :
   • a) dla oddziału 0 i klas I-III prowadzone są w szkole, zgodnie z planem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego; jedno nauczanie indywidualne w kl.3 zdalnie.
   • b) dla klas IV-VIII w formie zdalnej, z wyjątkiem zajęć w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie mogą uczestniczyć w zdalnej formie nauczania; nauczyciel prowadzący umawia się indywidualnie z rodzicami ucznia na takie zajęcia, ustalając ich formę;
 7. Zawiesza się do odwołania wszelkie wyjścia poza szkołę, w tym zajęcia na basenie i w MDK, działalność kół zainteresowań, zarówno płatnych, jak i bezpłatnych,
 8. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz gimnastyka korekcyjna odbywają się:
   • a) dla oddziału 0 i klas I-III stacjonarnie,
   • b) dla klas IV-VIII w formie zdalnej,

O możliwej do realizacji w warunkach pandemii ofercie zajęć dodatkowych poinformują indywidualnie rodziców nauczyciele prowadzący te zajęcia przez e-dziennik.

 1. Zajęcia z języka angielskiego organizowane we współpracy z British Council, prowadzone dotychczas w budynku A, odbywają się stacjonarnie do odwołania przez organizatora
 2. Biblioteka szkolna w budynku A jest czynna w dotychczasowych godzinach z dostępem do księgozbioru wyłącznie dla uczniów objętych nauczaniem stacjonarnym;
 3. W budynku A wyłącza się dzwonki lekcyjne na czas częściowego zawieszenia zajęć w szkole.
 4. Przerwy lekcyjne dla klas I-III są regulowane przez nauczyciela prowadzącego, który pełni stały dyżur przy swojej klasie od godziny 7.50 do zakończenia zajęć lekcyjnych.
 5. Uczniów klas IV-VIII objętych pracą zdalną obowiązuje, jak dotychczas, realizacja obowiązku szkolnego: na każdej lekcji sprawdzana będzie obecność z wpisem do e-dziennika na podstawie aktywności uczniów na platformie Teams.
 6. W przypadku braku możliwości dokonania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, uczniowie pracujący zdalnie będą powiadamiani z wyprzedzeniem przez Wychowawcę o powstałym „okienku” w planie lekcji dla ucznia.
 7. Uczniów i pracowników przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;
 8. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej. Pedagog i psycholog podadzą formę kontaktu dla uczniów i rodziców.
 9. Wychowawcy poinformują indywidualnie rodziców uczniów, którzy nie posiadają sprzętu lub warunków domowych do nauki zdalnej o indywidualnych decyzjach , co do sposobu nauki ich dzieci w okresie czasowego zawieszenia zajęć dla klas IV-VIII.
 10. Nie przewiduje się możliwości indywidualnego drukowania materiałów dla uczniów z klas IV-VIII i przekazywania go do rąk własnych w szkole.
 11. W przypadku zaistnienia potrzeby konsultacji z nauczycielami należy skorzystać z e -dziennika. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest kontakt na terenie placówki po uprzednim umówieniu się.
 12. Praca specjalistów, pedagogów i psychologów szkolnych pozostaje bez zmian;
 13. Dyżury kadry kierowniczej pozostają bez zmian , ale wyłącznie w formie telefonicznej lub przez e dziennik. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest kontakt na terenie placówki po uprzednim umówieniu się.
 14. Praca sekretariatu zostaje ograniczona do niezbędnych kontaktów w pilnych sprawach wyłącznie w formie elektronicznej lub telefonicznie.