Komunikat Nr 4/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu z dnia 18 marca 2021 r.

Szanowni Rodzice / Prawni Opiekunowie !

W związku z rozporządzeniem MEiN  z dnia 18 marca 2021 r,  informuję, iż  z  dniem 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021r. organizacja pracy SP71 we Wrocławiu przedstawia się następująco:

  1. Zawiesza się zajęcia w formie stacjonarnej i wprowadza się tryb nauki zdalnej w klasach I-VIII Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu. Dla klas IV-VIII to kontynuacja nauczania zdalnego.
  2. Odziały przedszkolne  pracują w stacjonarnym trybie nauki w szkole pod warunkiem przestrzegania obostrzeń sanitarnych  obowiązujących w placówce.
  3. W szkole obowiązują „Procedury ochrony uczniów i pracowników szkoły przed Covid-19 w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu”  przyjęte Zarządzeniem Nr 38/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2020 r.  w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19.
  4. Szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły wyłącznie dla dzieci z klas I-III , których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19. Warunkiem jest złożenie wniosku rodziców do dyrektora szkoły przed dniem 22 marca 2021r. – wzór do pobrania.
  5. Dla uczniów, którzy ze względu na warunki domowe nie mogą uczestniczyć w zdalnym nauczaniu w domu, dyrektor może zorganizować nauczanie zdalne w szkole, z wykorzystaniem komputerów w szkole, jeżeli pozwolą na to względy bezpieczeństwa i sytuacja zdrowotna kadry pedagogicznej.

Uwaga!!! W chwili obecnej nie ma możliwości przyjęcia do szkoły uczniów kl. I-III wymienionych  w pkt.5 poza wymienionymi w pkt.4 – ściśle na podstawie złożonego wniosku ze względu na pogarszającą się raptownie sytuację zdrowotną uczniów i pracowników szkoły.

Sytuacja dotyczy również uczniów klas VIII wymienionych w pkt.11.

6. Zawiesza się wszystkie zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III poza zajęciami ujętymi w planie lekcji.

7. Biblioteka szkolna czynna jest w dotychczasowych godzinach, ale zajęcia prowadzone są wyłącznie w formie zdalnej.

8. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest wyłącznie w formie zdalnej w godzinach pracy psychologa i pedagoga oraz zgodnie z przyjętym planem zajęć.

 9. Stołówka szkolna udostępniona jest wyłącznie dla uczniów i wychowanków przebywających na terenie szkoły za zgodą dyrektora.

10. Obowiązuje zakaz wychodzenia grupowego do przestrzeni zamkniętych poza teren szkoły.

11. Uczniom klasy VIII dyrektor może organizować w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych, z których uczeń przystępuje  do egzaminu ósmoklasisty.

12. Praca sekretariatów i dyżury kierownicze pozostają bez zmian.

Leszek Wesołowski
Dyrektor SP71