ZARZĄDZENIE Nr 23/2021 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 71 we Wrocławiu z dnia 4 maja 2021 r.

w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły w okresie od dnia 4 maja do 30 maja 2021r.

Na podstawie §4 ust.6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 824), zarządza się, co następuje.

§1.

Ustalam harmonogram zajęć szkolnych w dniach od dnia 4 maja 2021r. do 30 maja 2021r.:

§2.

W dniach od 4 maja do 28 maja 2021r.:
1) stołówka szkolna będzie czynna dla wychowanków z oddziału przedszkolnego oraz dla uczniów z klas 1 – 3;
2) zajęcia na basenie zostaną wznowione systematycznie począwszy od klas 3;
3) przywraca się funkcjonowanie świetlicy szkolnej w regulaminowo wyznaczonych godzinach dla klas 1 – 3, a od 17 maja do 28 maja 2021 r. dla pozostałych oddziałów uczących się w danym dniu stacjonarnie zgodnie z harmonogramem umieszczonym w §1. Informację o ilości uczniów klas 4-8 potrzebujących opieki świetlicowej po zajęciach, wychowawcy przekażą Kierownikowi świetlicy do 10maja 2021r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.