Zmiany w funkcjonowaniu Szkoły w okresie od 25 maja do 26 czerwca 2020 r.

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością..

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas IV-VII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

Po uruchomieniu konsultacji nauka zdalna będzie prowadzona w dalszym ciągu. Szczególnie w klasach starszych ( VII-VIII) lekcje online zostaną w miarę możliwości utrzymane. Przy tej okazji przypominamy, że osoby, które nie są uczniami w danym zespole klasowym, mogą brać udział w lekcji, tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego lekcję online. Dotyczy to także rodziców.

W załączeniu Procedury ochrony  uczniów i pracowników szkoły   przed Covid-19 w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu”