Komunikat Nr 2/2021 Dyrektora Szkoły

Komunikat Nr 2/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu

z dnia 14 stycznia 2021r.

Szanowni Rodzice !

W związku z decyzją MEiN informuję, iż z  dniem 18 stycznia 2021 roku następuje zmiana organizacji pracy SP71 we Wrocławiu:

 1. Wychowankowie oddziału przedszkolnego uczęszczają do Szkoły bez zmian na dotychczasowych warunkach (wejście i odbiór dzieci od strony boiska).
 2. Uczniowie klas IV-VIII pracują w systemie nauki zdalnej na dotychczasowych warunkach.
 3. Do Szkoły wracają wyłącznie uczniowie klas I – III i rozpoczynają naukę stacjonarną.
 4. Lekcje odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem.
 5. Przerwy śródlekcyjne będzie ustalał wychowawca klasy w miarę potrzeb swoich podopiecznych, ale w porozumieniu z innymi wychowawcami na piętrze, aby nie doprowadzać do kontaktów dzieci z różnych grup.
 6. Zaleca się częste przebywanie na świeżym powietrzu.
 7. Świetlica szkolna czynna jest od godziny 7.00 do 17.00 wyłącznie dla uczniów klas I – III.
 8. Przyjmowanie uczniów do świetlicy będzie się odbywało w godzinach od 7.00 do 8.00.
 9. Po przyjściu do szkoły uczeń kierowany będzie do szatni szkolnej, a następnie bezpośrednio do gabinetu lekcyjnego, gdzie będzie miał lekcje ze swoją klasą.
 10. Utrzymany pozostaje reżim sanitarny na terenie Szkoły m.in.:
 11. do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi,
 12. Rodzice / prawni opiekunowie nie mają wstępu na teren szkoły,
 13. w przestrzeniach wspólnych budynku obowiązuje zakrywanie nosa i ust,
 14. odbiór dzieci z klas I -III z użyciem domofonów,
 15. wzmożone działania higieniczne: mycie rąk, dezynfekcja, wietrzenie pomieszczeń,
 16. w miarę możliwości stosowanie zasady niełączenia klas (uczniowie pozostają w jednej sali przez cały okres przebywania w Szkole, zróżnicowanie przerw, wykorzystanie wolnych gabinetów lekcyjnych w całym budynku).
 17. Wznowieniu ulega praca stołówki szkolnej na zasadach omówionych w znowelizowanym Regulaminie oraz Komunikacje Nr 1/2021 z dnia 14.01.2021r..
 18. Praca stołówki odbywać się będzie w ścisłym reżimie sanitarnym.
 19. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 21. Dopuszcza się organizację zajęć dodatkowych na terenie szkoły, pod warunkiem rozpoczynania takowych po zakończonej nauce stacjonarnej.
 22. Biblioteka szkolna funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.

Powyższe obostrzenia przyjęte w SP71 są zgodnie z obowiązującymi zaleceniami MEiN, MZ i GIS dla uczniów klas I-III oraz  z  Procedurą  ochrony   uczniów i pracowników szkoły przed Covid-19 w Szkole Podstawowej nr 71  we Wrocławiu ( Zarządzenie Nr 38/2020 z dnia 25.08.2020r. Dyrektora SP71))

Leszek Wesołowski
Dyrektor SP71