Komunikat Nr 5/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu z dnia 25 marca 2021 r.

Szanowni Rodzice, w szczególności Rodzice / Prawni Opiekunowie wychowanków oddziału przedszkolnego !

  Z  dniem 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021r. organizacja pracy SP71 we Wrocławiu przedstawia się następująco:

  1. Zawiesza się wszystkie zajęcia w formie stacjonarnej i wprowadza się tryb nauki zdalnej w klasach 0-VIII Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu. Dla klas I-VIII to kontynuacja nauczania zdalnego.
  2. Odziały przedszkolne  pracują w zdalnym trybie nauki.
  3. W szkole obowiązują „Procedury ochrony uczniów i pracowników szkoły przed Covid-19 w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu”  przyjęte Zarządzeniem Nr 38/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2020 r.  w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19.
  4. Szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły wyłącznie dla dzieci z klas 0-III , których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19. Warunkiem jest złożenie wniosku rodziców do dyrektora szkoły przed dniem 29 marca 2021r. – wzór do pobrania.
  5. Dla uczniów, którzy ze względu na warunki domowe nie mogą uczestniczyć w zdalnym nauczaniu w domu, dyrektor może zorganizować nauczanie zdalne w szkole, z wykorzystaniem komputerów w szkole, jeżeli pozwolą na to względy bezpieczeństwa i sytuacja zdrowotna kadry pedagogicznej.

Uwaga!!! W chwili obecnej nie ma możliwości przyjęcia do szkoły uczniów kl. I-III wymienionych  w pkt.5 poza wymienionymi w pkt.4 – ściśle na podstawie złożonego wniosku ze względu na pogarszającą się raptownie sytuację zdrowotną uczniów i pracowników szkoły oraz przyjętą, co do zasady, pracę pedagogów w formie zdalnej w domu.

6. W szkole pełnione będą tylko niezbędne, wyznaczone koniecznością utrzymania ciągłości pracy, dyżury pracowników; pozostali pracownicy są oddelegowani, o ile to możliwe do pracy zdalnej w domu.

7. Zawiesza się działalność stacjonarną biblioteki szkolnej.

8. Zawiesza się pracę stołówki szkolnej.

9. Zawiesza się pracę świetlicy szkolnej.

10. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest wyłącznie w formie zdalnej w godzinach pracy psychologa i pedagoga oraz zgodnie z przyjętym planem zajęć.

Leszek Wesołowski
Dyrektor SP71

Komunikat Nr 4/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu z dnia 18 marca 2021 r.